Ποια είναι η σχέση μεταξύ της θεραπείας για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και του θανάτου και των καρδιαγγειακών παθήσεων σε διαφορετικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης;

Στόχος ήταν η σύγκριση των φαρμάκων που μειώνουν την αρτηριακή πίεση (BP) έναντι εικονικού φαρμάκου για την επίτευξη διαφορετικών τιμών της ΒΡ με προκαθορισμένα αποτελέσματα η μείωση της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες (καρδιαγγειακή θνησιμότητα, καρδιαγγειακά επεισόδια, στεφανιαία καρδιακή νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική νόσο τελικού σταδίου).

Ευρήματα Σε μετα-αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν εβδομήντα τέσσερις μοναδικές δοκιμές, που αντιπροσώπευαν 306 273 μοναδικούς συμμετέχοντες (39,9% γυναίκες και 60,1% άνδρες, μέση ηλικία, 63,6 έτη). Στην πρωτογενή πρόληψη, η συσχέτιση της θεραπείας της μειωμένης ΒΡ με τα κύρια καρδιαγγειακά συμβάματα εξαρτιόταν από την αρχική συστολική BP (SBP). Σε μελέτες με αρχική τιμή SBP 160 mm Hg ή παραπάνω, η θεραπεία συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο θανάτου (RR, 0,93, 95% CI, 0,87-1,00) και σημαντική μείωση των κύριων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (RR, 0,78, 95% CI, 0,70 -0.87). Εάν η αρχική τιμή SBP κυμαινόταν από 140 έως 159 mm Hg, η συσχέτιση της θεραπείας με τη θνησιμότητα ήταν παρόμοια (RR, 0,87, 95% CI, 0,75-1,00), αλλά η συσχέτιση με τα κύρια καρδιαγγειακά επεισόδια ήταν λιγότερο έντονη (RR, 0.88, 95% CI, 0.80-0.96). Σε μελέτες με βασική SBP κάτω από 140 mm Hg, η θεραπεία δεν συσχετίστηκε με θνησιμότητα (RR, 0,98, 95% CI, 0,90-1,06) και μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια (RR, 0,97, 95% CI, 0,90-1,04). Σε μελέτες που περιλάμβαναν άτομα με προηγούμενη ΚΝΣ και μέση τιμή SBP βάσης 138 mm Hg, η θεραπεία συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο για σημαντικά καρδιαγγειακά συμβάματα (RR, 0,90, 95% CI, 0,84-0,97), αλλά δεν συσχετίστηκε με επιβίωση (RR, 0,98 · 95% CI, 0.89-1.07).

Αποτελέσματα Σε αυτή την συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων 74 δοκιμών και περισσότερων από 300 000 ασθενών, η θεραπεία για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακής νόσου εάν η αρχική συστολική αρτηριακή πίεση ήταν 140 mm Hg ή μεγαλύτερη. Σε χαμηλότερα επίπεδα BP (< 140 mmHg), η θεραπεία δεν συνδέεται με κανένα όφελος στην πρωτοβάθμια πρόληψη (το αποτέλεσμα της θεραπείας ήταν ουδέτερο σε πρωτοπαθείς προληπτικές δοκιμές) αλλά μπορεί να προσφέρει πρόσθετη προστασία / όφελος σε ασθενείς με CHD (στεφανιαία νόσο).

Πηγή

Mattias Brunström and Carlberg, MD. Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. November 13, 2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ