Μετά την εισαγωγή στη διαβητική νεφρική νόσο, το παρόν άρθρο αφορά την κλινικοεργαστηριακή εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.

Ι. Εκτίμηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR)

Πολύ σημαντικός δείκτης εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη είναι ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR: Glomerular Filtration Rate) ο οποίος αντιστοιχεί στην κάθαρση της κρεατινίνης.

Μπορεί να υπολογιστεί με ειδικούς μαθηματικούς τύπους, όπως η φόρμουλα των Cockroft-Gault, η εξίσωση MDRD και η εξίσωση CKD-EPI (Πίνακας 2).

Πίνακας 2
Μαθηματικές εξισώσεις υπολογισμού του GFR

Με κριτήριο τις τιμές του δείκτη GFR η νεφρική λειτουργία σταδιοποιείται ως εξής (Πίνακας 3) :

Πίνακας 3
Σταδιοποίηση νεφρικής λειτουργίας βάσει του GFR

 

 1. II. Προσδιορισμός αλβουμινουρίας (Λευκωματινουρίας)

Ο έλεγχος για αλβουμινουρία γίνεται στο μικροβιολογικό εργαστήριο με μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Με προσδιορισμό του πηλίκου αλβουμίνης / κρεατινίνη σε δείγμα ούρων (συνήθως πρωινό)
 • Με μέτρηση της απέκκρισης αλβουμίνης στα ούρα 24ώρου
 • Με μέτρηση της απέκκρισης αλβουμίνης σε συλλογή ούρων για μικρότερο χρονικό διάστημα (πχ. 4ωρο ή 6ωρο). (Πίνακας 4)

Πίνακας 4
Ποσοτικός προσδιορισμός αλβουμινουρίας και φυσιολογικές τιμές

Για καλύτερη αξιοπιστία η διάγνωση της αλβουμινουρίας τίθεται όταν υπάρχουν παθολογικές τιμές σε τουλάχιστον δύο από τρείς μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε διάστημα τριών μηνών.

Η αλβουμινουρία παρατηρείται επίσης και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση, η παρατεταμένη ορθοστασία, ο πυρετός και ορισμένες  λοιμώξεις.

 

 

Βιβλιογραφία

 1. Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη. Διαβητική νεφροπάθεια. από μετεκπαιδευτικό πρόγραμμά e-learning Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σακχαρώδης Διαβήτης : Από τη Θεωρία στην Πράξη
 2. «Διαβητική νεφροπάθεια. Κλινική εικόνα, επιδημιολογία, παθολογοανατομική σταδιοποίηση, διαγνωστική προσπέλαση» Βλαχάκος Δ. από ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία
 3. «Διαβητική νεφροπάθεια και σπειραματοπάθειες μη διαβητικής αιτιολογίας» Φιλιόπουλος Β. από ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία
 4. «Αντιμετώπιση χρόνιας νεφρικής νόσου και τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας» Αποστόλου Φ. από ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία
 5. «Αντιυπερτασική αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς με νεφρική νόσο» Δούμας Μ. από ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία
 6. «Αντιδιαβητικά δισκία και νεφρική νόσος» Ρίζος Ε. από ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία
 7. «Υπολιπιδαιμική αγωγή σε ασθνείς με χρόνια νεφρική νόσο» Κατσίκη Ν. από ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και Παχυσαρκία
 8. Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας (2017)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ